TYGLE bistro&wine przywiązuje ogromną wagę do spełnienia wymagań wynikających z ochrony danych osobowych w szczególności względem nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy więc Państwu niezbędne informacje dotyczące stosowanie przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest RESTAURANTS AMBER SIDE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, NIP: 9571111849 (dalej: TYGLE bistro&wine).

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres.: TYGLE bistro&wine, ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk, lub mailowo: iod@tyglebistro.pl

TYGLE bistro&wine przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez TYGLE bistro&wine, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).

Dane osobowe zostają pozyskane w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, poprzez podanie ich podczas e-mailingowych i telefonicznych zapytań, jak i ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć usługi czy wystawić faktury.

TYGLE bistro&wine może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

  • w związku z zawartą umową o świadczeniu usług lub inną umową związaną z naszą działalnością (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów TYGLE bistro&wine (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

TYGLE bistro&wine nie udostępnia pozyskanych danych innym osobom oraz podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Informujemy, że TYGLE bistro&wine nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

  • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane TYGLE bistro&wine przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do TYGLE bistro&wine.
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. TYGLE bistro&wine nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje TYGLE bistro&wine o zmianie swoich danych osobowych.

TYGLE bistro&winew terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich, TYGLE bistro&wine przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby TYGLE bistro&wine, dlatego wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – TYGLE bistro&wine stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

TYGLE bistro&wine wyznaczyło już Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres TYGLE bistro&wine z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@tyglebistro.pl.